Proč recyklovat vysloužilá elektrozařízení?

Pokrok nezastavíš

Vědecko-technický posun lidstva vyvolal ve 20. století nebývalý rozvoj průmyslu a energetiky. Současně s pokrokem medicíny zaznamenal svět obrovský demografický růst. A pokrokový moderní člověk samozřejmě ke svému pohodlnému životu chce také nejnovější vymoženosti, které lidstvo do nedávna vůbec neznalo.

Spolu se zvýšenou spotřebou obrovsky vzrostly nároky na těžbu nerostných surovin, výstavbu elektráren či továren. Pokrok je bezesporu pro lidstvo prospěšný, současně je však doprovázen devastací životního prostředí kolem nás. Jednou z cest, jak tyto negativní dopady snižovat, je správné třídění a recyklace odpadů. Na našich stránkách se zaměřujeme primárně na třídění a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a akumulátorů. Jak funguje jejich recyklace v praxi se můžete podívat na videu níže.

Jak funguje recyklace v praxi

Je to na nás

My jako jednotlivci bychom měli udělat všechno proto, abychom k ochraně naší Země sami co nejvíce přispěli. Ať už začneme u nákupu potravin ve vratných obalech nebo odvezeme vysloužilá elektrozařízení do sběrného dvora, vše se počítá.

Zkusme se řídit principem tří R – reduce, reuse, recycle. Ten se do češtiny překládá jako princip tří Z – zredukuj, znovu použij a zrecykluj.PrincipZredukujZnovu použijZrecykluj

Pojďme o recyklaci přemýšlet jinak

Odpad dneška může být surovinou zítřka. Ve vysloužilém elektru se skrývá velké množství cenných druhotných surovin a vzácných kovů jako zlato, stříbro, měď, platina nebo kobalt.

Zbytečně proto neplýtvejme materiálem, který bychom jinak museli obtížně získávat z přírody. Díky správnému třídění a recyklaci můžeme nejen chránit naši planetu, ale také vyrábět a nakupovat udržitelně.

Co se děje s vytříděným odpadním elektrozařízením?

R ecyklovatelné materiály-vznik druhotné s urovinyroba novýchrobNákup n ovéhozařízeníZ pětnýodběrsta rého zbožíMísta z pětnéhoodběruDop ravaDemontážPříp rava k opětovnémupoužití

1. Nákup nového zařízení

V obchodech si můžeme zakoupit nové výrobky, nová elektrozařízení, která nám budou řadu let spolehlivě sloužit. A až doslouží, poputují do míst zpětného odběru.

4. Doprava

Pokud již výrobky nelze dále využít v rámci opraváren a re-use center, putují z míst zpětného odběru elektrozařízení do recyklačních závodů, kde dochází k jejich demontáži.

2. Zpětný odběr elektrozařízení

Pokud elektrospotřebič dosloužil a nejde už opravit, chovejme se ekologicky a nevyhazujme staré elektro do směsného odpadu nebo na skládku. Je spousta jednoduchých řešení, jak se odpadního elektra zbavit a udělat to správně. 

5. Demontáž elektrozařízení

Demontáží se rozumí rozebrání a rozdrcení elektrozařízení tak, aby mohly být jednotlivé materiály, ze kterých jsou zařízení vyrobena, roztříděny na druhotné suroviny. Na demontáži vybraných elektrozařízení, kterou nelze provést jinak než ručně, často spolupracují tzv. chráněné dílny.

3. Místo zpětného odběru

Místem zpětného odběru elektrozařízení jsou sběrné dvory, kontejnery na vysloužilé elektro či prodejny elektra. Často je také možné vysloužilá elektrozařízení odevzdat u zaměstnavatele a na úřadech. Příležitostně můžete staré elektro odevzdat při mobilním svozu pořádaném obcí či městem.

6. Vznik druhotné suroviny

Demontáží získané a roztříděné kovy, plasty, sklo a další materiály jsou druhotnou surovinou, která se stává vstupním materiálem k výrobě nových produktů, právě třeba nových elektrozařízení.

 

3.a Příprava k opětovnému použití

Opětovné použití znamená použití zpětně odebraného elektrozařízení ke stejnému účelu, pro který byl původně vyroben, a to bez nutnosti dalšího přepracování. Proto bychom neměli zapomínat také na opravárny a re-use centra, kde staré spotřebiče mohou dostat nový život a vrátit se zpět do oběhu. Re-use centra se nacházejí většinou přímo ve sběrných dvorech. 

7. Výroba nových produktů

Druhotné suroviny jsou využívány k výrobě nových produktů, které putují k obchodníkům a následně ke koncovým spotřebitelům. Z recyklovaného plastu se vyrábí PET lahve, plastové poklice na kola automobilů, střešní krytiny, plastové palety, mobilní svodidla nebo třeba zatravňovací dlaždice. Kovy získané recyklací jsou využívány pro výrobu kovových konstrukcí, popelnic či střešních okapů nebo také jako vsazky do hutních pecí.

Víte, že:

Tříděním vysloužilých elektrozařízení můžete pomoci občanům znevýhodněným na trhu práce?

Zpracovatelské závody a kolektivní systémy zabývající se sběrem a recyklací vysloužilých elektrospotřebičů dlouhodobě spolupracují s tzv. chráněnými dílnami. Jde zejména o demontáže elektrozařízení, které nelze zpracovat jinak než ručně. Pomáhají tak zajistit pracovní místa pro hendikepované občany.

Poraďte se na lince Chytré recyklace 800 976 679